Radost dětem při MŠ 116 Přímětice, z.s.

Radost dětem při MŠ 116 Přímětice, z.s.

KONTAKT NA ČLENY VÝBORU :

předseda spolku: Denisa Lehoczká, tel. 702 188 084

jednate spolku: Ludmila Farkašová, tel. 736 456 031

pokladník spolku: Zuzana Šobová, tel. 604 790 674

Členská schůze Radost dětem při MŠ 116 Přímětice

Místo konání: kavárna Pohostinství Polehňa Přímětice 66904 Znojmo 4

Datum a čas konání: 22.09.2020 v 16:00hod.

Body jednání:

 1. Seznámení členů s výborem spolku
 2. Seznámení rodičů se spolkem – charakter, účel a hlavní činnost spolku
 • pořádání pravidelných schůzí, kde probíráme náměty, připomínky a stížnosti
 • pořádání různých kulturních akcí za podpory rodičů, za účelem získání finančních prostředků
 •  Maškarní ples v Pohostinství Polehňa, další podrobnosti budou probrány na rodičovské schůzce v lednu 2021
 • propagace aktivit spolku, např. publikování článků v místním tisku, na internetu
 •  probrány pravidla sběru papíru – co a jak třídit, kam nosit, zapisovat
 • získání dotací od města Znojma

      3. Návrhy akcí na šk. rok 2020/2021 včetně předběžných
kalkulací a probrány požadavky pí. učitelek zasahujících do rozpočtu spolku

      4. Hlasování o členském příspěvku – odhlasována částka
700,-/dítě/pololetí všemi přítomnými. Nikdo nehlasoval proti. Pokladník upozornil na termín nejpozdějšího termínu zaplacení
(31.10.2021) a nechal ve skříňkách papírek s číslem účtu.

      5. Volba nového pokladníka – z důvodu odchodu dítěte člena
spolku – pokladníka Elišky Truhlářové, byl jednohlasně zvolen nový
pokladník, a to Hana Brunclíková. Nikdo z přítomných nehlasoval proti.
Další členové spolku zůstávají nezměněni. Veškerá
ustanovení ve stanovách zůstávají v platnosti

      6. Další termín schůze bude v průběhu ledna, kde se budou
probírat podrobnosti k plesu, výletu pro předškoláky apod.Termín bude předem vypsaný na nástěnce

 V případě jakýchkoli dotazů nebo připomínek se nebojte telefonicky kontaktovat členy spolku.

Děkujeme všem, kteří se účastní schůzek a pomáhají tak k lepšímu rozvoji naší školky a hlavně k spokojenosti svých dětí.Stanovy

RADOST DĚTEM PŘI MŠ 116 PŘÍMĚTICE, Z. S.

Článek 1

Název a sídlo

 • Název spolku: Radost dětem při MŠ 116 Přímětice, z. s.
 • Sídlo spolku: Mateřská škola Přímětice, Prokopa Diviše 116,  669 04, Znojmo 4

                                                                 

Článek 2

Charakter spolku 

Spolek je zvláštní forma právnické osoby, určená pro samosprávné a dobrovolné sdružení osob vedených společným zájmem, které je založeno nejméně třemi osobami. Právně upraven § 214 – 302 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“).

Článek 3

Účel spolku

Účelem spolku je zejména:

 • podpora výchovy dětí MŠ Přímětice 116,
 • zabezpečení zdravého a bezpečného prostředí pro děti MŠ a zajištění jejich zdravého vývoje,
 • podpora mimo výukových aktivit a mimoškolních činností,
 • spolupráce a vzájemná komunikace spolku s učiteli, vedením školky, zřizovatelem školky a případně s dalšími subjekty, které mohou mít vliv na úroveň vzdělání, materiálního zázemí a prezentaci MŠ Přímětice 116.

Článek 4

Hlavní činnost spolku

Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. 3, co by společného zájmu jeho členů. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím:

 • Pořádání pravidelných schůzí, na kterých se budou probírat náměty, připomínky          a stížnosti rodičů dětí MŠ. Jejich vyřizování. Předkládání podnětů a doporučení k chodu školky, ke zlepšování školního prostředí, apod. V případě potřeby seznamování vedení školky se závěry těchto schůzí.
 • Aby mohl spolek naplňovat svůj účel, bude spravovat finanční prostředky svých členů              a vyhledávat možnosti finanční a materiální podpory a případné dobrovolné pomoci jak svých členů, tak nezávislých subjektů.
 • Pořádání různých kulturních a sportovních akcí na podporu spolupráce dětí, rodičů dětí, učitelů, vedení MŠ nebo také za účelem získání finančních prostředků pro spolek.
 • Propagace aktivit spolku, například publikovanými články v místním tisku, na internetových stránkách,  apod.
 •  Zajišťování účasti dětí MŠ na různých soutěžích, akcích, atd. Například ve sběru papíru, textilu, aj.

Článek 5

Členství ve spolku

 • Členem spolku jsou zákonní zástupci žáků MŠ Přímětice 116 a další fyzické osoby, které chtějí podpořit naplňování účelu spolku, jsou starší 18 let a souhlasí se stanovami spolku.
 • Členství ve spolku vzniká zaplacením schváleného členského příspěvku. Členský příspěvek bude schvalován na začátku každého školního roku na prvním zasedání členské schůze. Pro šk. rok 2020/2021 byl odhlasován ve výši 700 Kč na pol. na dítě.
 • Členství zaniká:
 • doručením písemného oznámení o vystoupení člena předsedovi,
 • vyloučením člena členskou schůzí,
 • nezaplacením schváleného členského příspěvku,
 • zánikem spolku.

Článek 6

Práva a povinnosti členů

 • Člen má právo zejména:
 1. účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním,
 2. volit členy výboru a být volen,
 3. nahlížet do dokumentace výboru,
 4. předkládat návrhy, podněty a připomínky výboru spolku,
 5. podílet se na praktické činnosti spolku,
 • Člen má povinnost zejména:
 1. dodržovat stanovy spolku,
 2. aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody,
 3. platit schválený členský příspěvek,
 4. pravidelně se účastnit jednání spolku.
 5. Nepoškozovat zájmy a dobré jméno spolku.

Článek 7

Zásady hospodaření sdružení

Spolek hospodaří s prostředky získanými formou:

 • členských příspěvků individuálních členů spolku,
 • dobrovolných darů členů spolku,
 • darů sponzorů,
 • výtěžku ze sběru papíru, textilu, apod.
 • dotací od města Znojma,
 • příjmů z vlastní činnosti (výtěžek z kulturních, sportovních akcí, apod.),
 • dotací a grantů podaných spolku.

Finanční prostředky jsou uloženy na bankovním účtu u zvoleného peněžního ústavu,  popřípadě v pokladně pokladníka spolku. Právo disponovat s finančními prostředky mají pouze předseda a pokladník sdružení na základě předchozího souhlasu výboru.

Článek 8

Orgány spolku

 • Členská schůze
 • Výbor (složený z předsedy, jednatele a pokladníka)

Článek 9

Členská schůze

Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze. Tvoří ji všichni členové spolku. Schází  se podle potřeby, minimálně však dvakrát za školní rok. Je svolávána předsedou.  Rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku. Do její působnosti zpravidla náleží:

 • určit hlavní zaměření činnosti spolku,
 • schvalovat a rozhodovat o změně stanov,
 • schválit výsledek hospodaření spolku,
 • volit, odvolávat a hodnotit členy výboru,
 • rozhodnout o zániku spolku.

Členská schůze rozhoduje na základě hlasování. Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné. Rozhodnutí je přijato, jestliže je pro návrh prostá většina hlasů. Rozhodnutí            o změně stanov a o zrušení spolku je přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň dvě třetiny všech členů spolku.

Článek 10

Výbor

Výbor je kolektivní statutární orgán spolku. Členství ve výboru vzniká volbou na členské schůzi. Výbor koordinuje činnost spolku. K platnému usnesení Výboru je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhodne hlas předsedy spolku. Schází se podle potřeby. Volební období člena výboru je maximálně pětileté. Výbor projednává plán činnosti na další období, hlasuje o finančních otázkách na nastávající období, projednává případné náměty, připomínky či stížnosti členů výboru a rozhoduje o nich, vykonává případné další kompetence, svěřené členskou schůzí. Skládá se z:

 • Předsedy (svolává zasedání  členské  schůze,  vede  agendu  členské  schůze,  archivuje  

 zápisy ze zasedání členské schůze, apod.)

 • Jednatele (zastupuje spolek navenek, spolupracuje s jinými organizacemi, apod.)
 • Pokladníka (vede řádně hospodářství spolku, připravuje rozpočet spolku, apod.)

Článek 11

Zánik spolku

Spolek zaniká:

 • Dobrovolným rozpuštěním
 • Rozhodnutím Ministerstva vnitra.

Článek 12

Způsob majetkového vypořádání při zániku spolku

V případě zániku spolku je jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům tohoto spolku.

Členové výboru:

Denisa Baladová.  Datum nar.: 22.6.1993.  Bydliště: Horníčkova 576/3, 669 04 Znojmo 4 (předseda spolku)

Ludmila Farkašová. Datum nar.: 20.2.1988. Bydliště: Dlouhá 592/46, 669 04 Znojmo 4 (jednatel spolku)

Zuzana Šobová 

Podpisy:

      Denisa Lehoczká                          Ludmila Farkašová                             Zuzana Šobová

      Ve Znojmě