INFORMACE K NÁSTUPU DĚTÍ DO MŠ 12.4.

Vážení rodiče v pondělí 12.4. dochází k opětovnému znovuotevření mateřských škol pro děti předškolního věku. Nastoupit mohou předškoláci a děti rodičů vybraných profesí. 

Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese:

– zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

– pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo o pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

– zaměstnanci bezpečnostních sborů,

– příslušníci ozbrojených sil,

– zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

– zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb.,

– sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

– zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

– zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,-

-zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.

TESTOVÁNÍ V MŠ PRO DĚTI S PREZENČNÍ VÝUKOU DLE MŠMT:

 • testování bude probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek testovací sadou Singclean
 • možnosti testování – ze vzorků z nosu, nosohltanu a krku
 • odběr vzorku provádí vždy zákonný zástupce dítěte
 • před odběrem je nutné použít dezinfekční prostředek na ruce s virucidním účinkem
 • odběr se bude provádět v šatně nebo jiném určeném místě, v počtu max. 6 osob (3x zákonný zástupce + děti)
 • doba trvání odběru vzorku + testování cca 20 minut ( rodič je přítomen po celou dobu a čeká na výsledek  – počítejte tedy s 20-ti min. časovou rezervou )
 • každý zákonný zástupce potvrdí svým podpisem, že dítě bylo otestováno.
 • Návod k odběru zde: 
 • Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně
  v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování
  izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním
  výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní
  testování dle harmonogramu školy.
 •  Pokud se dítě odmítne otestovat, pak není možné, aby byl osobně přítomen na vzdělávání
 • V případě pozitivního výsledku testu je třeba pozitivně testovaného izolovat od ostatních osob do izolační
  místnosti (pozitivně testovaný je vždy izolován od negativně testovaných).
 • Dítě, žák, student či zaměstnanec s pozitivním výsledkem testu se může vrátit k prezenční výuce buď po předložení negativního konfirmačního testu RT-PCR nebo po skončení povinné izolace; potvrzení o ukončení izolace vydává poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost.
 • V případě, že se pozitivní test objeví ve skupině testovaných jiný než první den prezenční výuky v daném
  týdnu, vztahují se následující kroky izolace a opuštění výuky na všechny děti, žáky a studenty, kteří byli
  s pozitivně testovaným v kontaktu v rámci vyučování (vč. školní družiny) v některý z předchozích 2 dnů (i
  v těchto případech bude pozitivně testovaný izolovaný zvlášť od negativně testovaných)
 • V případě, kdy konfirmační test RT-PCR nepotvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, doloží tato
  osoba neprodleně výsledek danému škole/ školskému zařízení, které dále informuje původně indikované
  kontakty. Všechny dotčené osoby se mohou po této skutečnosti vrátit k prezenční výuce bez dalších
  potřebných kroků.
 • V případě, kdy konfirmační test RT-PCR potvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, zákonný
  zástupce dítěte nebo žáka, žák nebo student je povinen okamžitě informovat školu o tomto pozitivním
  výsledku konfirmačního RT-PCR testu. Škola následně bezodkladně zašle příslušné krajské hygienické
  stanici seznam dětí, žáků nebo studentů, kteří byli ve škole v kontaktu ve stanovených dnech s jiným
  dítětem, žákem, studentem nebo pedagogickým pracovníkem, který měl pozitivní výsledek RT-PCR testu
  na přítomnost viru SARS-CoV-2. Krajská hygienická stanice nařídí dětem, žákům a studentům ze seznamu
  podle věty první karanténu a dále postupuje podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o
  nařizování izolace a karantény.